Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị10/09/2014
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã kiểm toán30/06/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã kiểm toán30/06/2014 | Download
 • UBCKNN chấp thuận việc đóng của văn phòng đại diện tại Tp.HCM25/04/2014 | Download
 • Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201325/04/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 201328/03/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 201328/03/2014 | Download
 • UBCKNN đã thông qua việc bổ sung hoạt động kinh doanh của PHFM31/12/2013 | Download
 • UBCKNN thông qua việc tăng vốn điều lệ PHFM06/12/2013 | Download
 • Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 5 năm 2013 để thông qua việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh16/10/2013 | Download
 • Báo cáo tài chính soát xét Bán niên 201313/08/2013 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính soát xét Bán niên 201313/08/2013 | Download
 • UBCKNN chấp thuận việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của PHFM09/08/2013 | Download
 • Thay đổi thành viên HĐQT23/04/2013
 • Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 201213/04/2013 | Download