Các quỹ đầu tư của chúng tôi

Tên quỹ: Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam
Viết tắt: VPDF
Ngày thành lập: 11/04/2016
Loại hình: Quỹ thành viên
Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (PHFM)
Tên quỹ: Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông
Viết tắt: HTDF
Ngày thành lập: 06/07/2017
Loại hình: Quỹ thành viên
Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng (PHFM)

Vui lòng LIÊN HỆ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.