Quản lý quỹ đầu tư

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi mà PHFM đã được UBCKNN cấp giấy phép ngay khi thành lập vào năm 2007. Chúng tôi thực hiện các thủ tục thành lập và quản lý hoạt động cho cả quỹ đầu tư thành viên và quỹ đầu tư đại chúng.

Các quỹ đầu tư chúng tôi quản lý có mục tiêu đa dạng, như tăng trưởng, cân bằng, hoặc thu nhập ổn định, và nắm giữa nhiều loại tài sản khác nhau, như cổ phiếu, trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng quản lý các quỹ tập trung vào một hoặc một số ngành đặc thù như bất động sản, viễn thông, y tế v.v. để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.