Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ12/05/2017 | Download
 • Nghị quyết HĐCĐ thường niên năm 201605/05/2017 | Download
 • Biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 201605/05/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201717/04/2017 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2016 đã kiểm toán14/03/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán03/03/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201601/01/2017 | Download
 • (VPDF) Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán31/12/2016
 • Audited 2016 VPDF Financial Report31/12/2016 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201630/09/2016 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm toán30/06/2016 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm toán30/06/2016 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201630/06/2016 | Download
 • Thành lập Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam11/04/2016 | Download
 • Nghị quyết và biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 201506/04/2016 | Download