Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Điều lệ Công ty06/04/2016 | Download
 • Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm KTT01/04/2016 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201630/03/2016 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2015 đã kiểm toán31/12/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán31/12/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201531/12/2015 | Download
 • Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT30/10/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 2011530/09/2015 | Download
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính03/09/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã kiểm toán30/06/2015 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã kiểm toán30/06/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201530/06/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201530/03/2015 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán31/12/2014 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2014 đã kiểm toán31/12/2014 | Download