Công bố thông tin

CBTT về Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2022

30/03/2023


Tải file báo cáo

  2022 year PHFM Disclose information FS and FSR