Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Báo cáo Tỉ lệ an toàn tài chính soát xét Bán niên 202314/08/2023
 • Báo cáo Tài chính soát xét Bán niên 202314/08/2023
 • Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân04/08/2023
 • Báo cáo tài chính Quý 2/202320/07/2023
 • CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty – Bán niên năm 202318/07/2023
 • CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán cho năm 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)29/06/2023
 • CBTT về Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ19/06/2023 | Download
 • CBTT về Dự kiến giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ09/06/2023
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/20228/04/2023
 • Báo cáo tài chính Quý 1/202319/04/2023
 • CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 05/04/202305/04/2023
 • Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/202230/03/2023
 • CBTT về Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 202230/03/2023
 • CBTT về Báo cáo thường niên năm 202230/03/2023
 • CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202230/01/2023