Công bố thông tin

CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/202

28/04/2023

Vui lòng tìm xem tài liệu như bên dưới


Tải file báo cáo

  CBTT BB Họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên-PHFM-Ngay 28.04.2023