Công bố thông tin

CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2023

05/04/2023

Tải tài liệu đính kèm


Tải file báo cáo

  Disclose information - BOD Meeting and AGMS meeting date_Scanned