Trách nhiệm và minh bạch đối với

NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 5 năm 2013 để thông qua việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh 16/10/2013 Xem thêm
UBCKNN chấp thuận việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của PHFM 09/08/2013 Xem thêm
Thay đổi thành viên HĐQT 23/04/2013 Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 13/04/2013 Xem thêm
UBCKNN chấp thuận việc thay đổi tên công ty 14/03/2013 Xem thêm