Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán17/06/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201918/04/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán18/03/2019 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã kiểm toán18/03/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201814/01/2019 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán trong ngày31/12/2018 | Download
 • Audited 2018 VPDF Financial Report31/12/2018 | Download
 • Audited 2018 HTDF Financial Report31/12/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201812/10/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán06/08/2018 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán06/08/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201806/07/2018 | Download
 • Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát22/06/2018 | Download
 • Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng xin công bố thông tin về việc thay đổi quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên với nội dung như trong giấy phép đính kèm07/06/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201817/04/2018 | Download