Trách nhiệm và minh bạch đối với

NHÀ ĐẦU TƯ

báo cáo tài chính

 • Báo cáo Tài chính Quý 1/202218/04/2022 | Download
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/202125/03/2022 | Download
 • Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 kết thúc vào ngày 31/12/202125/03/2022 | Download
 • Báo cáo tài chính Quý 4/202119/01/2022 | Download
 • Báo cáo tài chính Quý 3/202119/10/2021 | Download
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (soát xét) và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 (soát xét)13/08/2021 | Download
 • Báo Cáo Tài Chính Quý 2/202114/07/2021 | Download
 • Báo cáo Tài chính Quý 1/202116/04/2021 | Download
 • Báo cáo thường niên 202013/04/2021 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán26/03/2021 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán26/03/2021 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV/202019/01/2021 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III/202016/10/2020 | Download
 • Báo cáo tài chính soát xét Bán niên 202031/07/2020 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính soát xét Bán niên 202031/07/2020 | Download