Báo cáo quỹ

– Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông (HTDF)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ( ngày đăng26/03/2022 Download)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét ( ngày đăng12/08/2021 Download )

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán ( ngày đăng17/03/2020 Download )

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán ( Download )

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán ( Download )

– Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ( ngày đăng26/03/2022 Download)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét ( ngày đăng12/08/2021 Download )

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ( ngày đăng26/03/2021 Download )

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán ( Download )

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán ( Download )

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán ( Download )

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán ( Download )