Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Freshfields07/06/2021 | Download
 • Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202029/04/2021 | Download
 • CBTT về Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của quỹ đầu tư phát triển Hằng Thông29/04/2021 | Download
 • CBTT về Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên và danh sách thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam23/04/2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông ngày 29/04/202116/04/2021 | Download
 • Báo cáo Tài chính Quý 1/202116/04/2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam ngày 23/04/202115/04/2021 | Download
 • Báo cáo thường niên 202013/04/2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/202108/04/2021 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán26/03/2021 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán26/03/2021 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV/202019/01/2021 | Download
 • Nghị quyết và Biên bản họp HĐCĐ về việc đầu tư trái phiếu23/12/2020 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III/202016/10/2020 | Download
 • Báo cáo tài chính soát xét Bán niên 202031/07/2020 | Download