(Tiếng Việt)

Trách nhiệm và minh bạch đối với

NHÀ ĐẦU TƯ

Financial Reports

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 Mar 30, 2023 View more
(Tiếng Việt) Báo cáo Tài chính Quý 4/2022 Jan 13, 2023 View more
(Tiếng Việt) Báo cáo Tài chính Quý 3/2022 Oct 20, 2022 View more
(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (soát xét) và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2022 (soát xét) Aug 15, 2022 View more
PHFM-Financial Reports_2022-Q2 Jul 20, 2022 View more