(Tiếng Việt)

Trách nhiệm và minh bạch đối với

NHÀ ĐẦU TƯ

Announcement

Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 PHFM AGMS on April 28, 2023 Apr 28, 2023 View more
Disclosing the contents passed by the BOD on April 05, 2023 Apr 05, 2023 View more
(Tiếng Việt) CBTT về Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2022 Mar 30, 2023 View more
(Tiếng Việt) CBTT về Báo cáo thường niên năm 2022 Mar 30, 2023 View more
Disclosure of information about the Report on corporate governance in 2022 Jan 30, 2023 View more