• Home
  • >
  • Investor Relations
  • >
  • Announcement
  • >
  • (Tiếng Việt) Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Freshfields

Announcement

(Tiếng Việt) Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Freshfields

07/06/2021