Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Investor Relations

Investor Relations

 • (Tiếng Việt) Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020Apr 29, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của quỹ đầu tư phát triển Hằng ThôngApr 29, 2021
 • CBTT về Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên và danh sách thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư Triển Vượng Việt NamApr 23, 2021 | Download
 • Disclosure of information about the Annual General Meeting of Investors’ documents of the Investment and Development Fund of Hang Thong (29/04/2021)Apr 16, 2021 | Download
 • PHFM-Financial Reports_2021-Q1Apr 16, 2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam ngày 23/04/2021Apr 15, 2021 | Download
 • Báo cáo thường niên 2020Apr 13, 2021 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021Apr 08, 2021 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toánMar 26, 2021 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toánMar 26, 2021 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV/2020Jan 19, 2021 | Download
 • Resolution and Minute of the Board of Director to investment in bondsDec 23, 2020 | Download
 • Quarter III/2020 Financial ReportOct 16, 2020 | Download
 • (Tiếng Việt) Báo cáo tài chính soát xét Bán niên 2020Jul 31, 2020 | Download
 • (Tiếng Việt) Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính soát xét Bán niên 2020Jul 31, 2020 | Download