Accountability and transparency to

INVESTORS

Financial Reports

 • PHFM-Financial Reports_2022-Q2Jul 20, 2022 | Download
 • PHFM-Financial Reports_2022-Q1Apr 18, 2022 | Download
 • Financial safety ratio report as at December 31, 2021Mar 25, 2022 | Download
 • Financial statements for the fiscal year 2021 ending on December 31, 2021Mar 25, 2022 | Download
 • PHFM-Financial Reports_2021-Q4Jan 19, 2022
 • PHFM-Financial Reports_2021-Q3Oct 19, 2021
 • (Tiếng Việt) Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (soát xét) và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 (soát xét)Aug 13, 2021
 • PHFM-Financial Reports_2021-Q2Jul 14, 2021
 • PHFM-Financial Reports_2021-Q1Apr 16, 2021 | Download
 • Báo cáo thường niên 2020Apr 13, 2021 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toánMar 26, 2021 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toánMar 26, 2021 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV/2020Jan 19, 2021 | Download
 • Quarter III/2020 Financial ReportOct 16, 2020 | Download
 • (Tiếng Việt) Báo cáo tài chính soát xét Bán niên 2020Jul 31, 2020 | Download