Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • 投資人關係

投資人關係

 • (English) PHFM-Financial Reports_2021-Q3Oct 19, 2021
 • (English) Disclosing the contents passed by BOD on 15/10/2021Oct 15, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 và Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng ThôngSep 23, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 và Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt NamSep 23, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về tài liệu họp Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng ThôngSep 08, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về tài liệu họp Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt NamSep 08, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng ngày 27/08/2021Aug 27, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021Aug 27, 2021
 • (Tiếng Việt) Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (soát xét) và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 (soát xét)Aug 13, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021Aug 05, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 26/07/2021Jul 26, 2021
 • (English) Disclosing the Report on corporate governance (6 months) in 2021Jul 21, 2021
 • (English) PHFM-Financial Reports_2021-Q2Jul 14, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán cho năm 2021 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía NamJun 09, 2021
 • (Tiếng Việt) Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với FreshfieldsJun 07, 2021