Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • 投資人關係

投資人關係

 • (English) Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 1st EGMI of HTDFJan 26, 2022
 • (English) Disclosing the Revised Charter dated January 26th, 2022 of VPDFJan 26, 2022
 • (English) Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 1st EGMI of VPDFJan 26, 2022
 • (English) Disclosing the documents of the 2022 2nd EGMSJan 24, 2022
 • (English) Disclosing the contents passed by the BOD on 24/01/2022Jan 24, 2022
 • (English) Disclosing the Revised Charter dated January 20th, 2022Jan 20, 2022
 • (English) Disclosing the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 1st EGMSJan 20, 2022
 • (English) PHFM-Financial Reports_2021-Q4Jan 19, 2022
 • (English) Disclosing the contents passed by the BOD on 17/01/2022Jan 17, 2022
 • (English) Disclosing Report on corporate governance of 2021Jan 14, 2022
 • (Tiếng Việt) CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng ThôngJan 11, 2022
 • (Tiếng Việt) CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt NamJan 11, 2022
 • (Tiếng Việt) CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022Dec 30, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 30/12/2021Dec 30, 2021
 • (Tiếng Việt) CBTT việc nhận Giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCKNov 02, 2021