Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 201717/04/2018 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã kiểm toán16/03/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán16/03/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201708/01/2018 | Download
 • Audited 2017 VPDF Financial Report31/12/2017 | Download
 • Audited 2017 HTDF Financial Report31/12/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201706/10/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán08/08/2017 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán08/08/2017 | Download
 • Thành lập Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông06/07/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201705/07/2017 | Download
 • Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ12/05/2017 | Download
 • Nghị quyết HĐCĐ thường niên năm 201605/05/2017 | Download
 • Biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 201605/05/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201717/04/2017 | Download