Kiến thức cơ bản

VỀ ĐẦU TƯ

Các quy định cơ bản

Văn bản hợp nhất: Hướng dẫn một số điều của Nghị định và sửa đổi một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Ngày 14/4 /2017, Lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định...

Luật chứng khoán số 70/2006 / QH11 & số 62/2010 / QH12

Luật 54/2019/QH14...